Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Delplan D54 Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen

Planident: D54

I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 varsles det om høring av planprogram og oppstart av
delplanarbeid for Delplan D54 Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen (PlanID:54)

Formål med planarbeidet er å er å sikre Longyearbyen tilfredsstillende deponikapasitet, jamfør
«Avfallsplan Longyearbyen 2017 – 2020».
Hensyn til samfunnssikkerhet, natur- og kulturmiljø skal vektlegges særskilt i planarbeidet.

Plandokumenter:

Spørsmål til saken kan sendes til aina.iden.tveit@lokalstyre.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Planavgrensning bilde