Formål
Longyearbyen lokalstyre har i ”Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS” fått i oppgave å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen.

Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen.

Hvem kan søke?
Lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad.

Søknadsfrist
Fastsettes årlig og kunngjøres på nettsiden. Normalt vil søknadsfristen være i oktober. Tildeling skjer kun én gang pr. år.

Retningslinjer og søknadsskjema
Retningslinjer finner du her. Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema (skjemaet er kun tilgjengelig i søknadsperioden).

Frist for utbetaling av tildelte korkpenger
Fristen for utbetaling av korkpenger er normalt 30. juni året etter tildelingen. I visse tilfeller kan det gis utsettelse i inntil ett år, dersom særskilte forhold i tiltaket/prosjektet taler for det.
En utbetaling fordrer at rapport og regnskap vedrørende forrige års tildeling er innlevert Longyearbyen lokalstyre, samt at betingelser for tildelingen gitt i vedtaket er oppfylt.

Det skal benyttes eget skjema for anmodning om utbetaling av korkpenger.